خرید پستی آموزش ویولن

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه ویولن نوازی استفاده شده

با این مجموعه یک موفقیت سریع و شگفت انگیز را تجربه کنید

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین و ساده ترین راه برای یادگیری ویولن است.

خرید آموزش ویولن

راهكار انگشت گذاري مبتني بر اصل تغيير پوزيسيون ها بر اساس حداقل جابجايي طولي بر روي گريف را در اجراي اين جمله پيشنهاد مي دهم. پيش از بررسي موضوع انگشت گذاري هفت دسته جمله سه نتي سه لا چنگ (از لا بكار تا مي بمل)، پرداختن به انگشت گذاري سه جمله شامل تريوله هاي رابط الزامي مي باشد.

آموزش اديت در ويولن (قسمت چهارم)

در اينجا براي سهل تر نواختن و نيز بالاتر بردن سرعت اجراي جمله رابط لازم است تا در اولين گام از تعداد تغيير پوزيسيون در اين جمله كاست. از آنجا كه نت دو آغازين به عنوان زيرترين نت پاساژ و با توجه به تغيير پوزيسيون ها در جملات قبلي با انگشت چهارم نواخته شده و نت لا بكار بعدي نيز با انگشت سوم نواخته مي گردد، اجراي اولين نت جمله رابط (فا بكار) با انگشت اول در پوزيسيون هشتم سيم مي صورت مي پذيرد.

اما براي اجراي شش نت باقيمانده جمله رابط مي توان تنها از يك تغيير پوزيسيون استفاده نمود. در صورتي كه نت مي بمل با انگشت سوم (پوزيسيون پنجم) نواخته شود، جداي آنكه تعويض انگشت اول به سوم بين پوزيسيون هاي شماره هشتم و پنجم در اينجا چندان خوش دست نمي نمايد براي اجراي فاديز (در تريوله دوم جمله رابط) ناچار به استفاده از انگشت چهارم خواهيم بود كه بازشدگي نامتعارفي را در ناحيه ناكل بين انگشتان سوم و چهارم ايجاد خواهد نمود.

اما در صورتي كه تعويض انگشت به شكل اول به دوم از فاديز به مي بمل انجام گردد، شاهد تعويض پوزيسيون خوش دست تري خواهيم بود كه باعث مي شود تا اول بتوان فاديز دوم در جمله رابط را كه داراي يك و نيم پرده فاصله از مي بمل مي باشد با راحتي بيشتر و سريعتري با انگشت چهارم نواخت و نيز دست در وضعيتي قرار خواهد گرفت كه تريوله آخرين جمله رابط بدون جابجايي دست چپ در جهت تغيير پوزيسيون نواخته گردد. (در صورتي كه براي نواختن فا ديز از انگشت سوم استفاده شود بازهم با توجه به فاصله طولي زياد شاهد كشش و باز شدگي نامتعارف در ناحيه ناكل بين انگشتان دوم و سوم خواهيم بود)

 

در اين حالت نت دو بكار با انگشت اول و مي بمل با همان انگشت دوم بكار رفته در تريوله دوم(قبلي) بلافاصله نواخته مي گردد و اين مطلوب ماست. بنابراين با روش تشريح شده مي توان از شمارگان كلي تعويض پوزيسيون در جمله تريوله رابط كاست و آماده ورود به بخش هفت دسته جمله سه نتي بعدي گرديد.

حال در اينجا لازم است تا با تغيير جهت آرشه كشي از راست به چپ (از جمله رابط به هفت دسته جمله سه نتي بعدي) در جهت تقويت عوامل ذيل بهره جست:
آموزش ويولن | كلاسيك ، سل ، ايراني

 

الف- روان و راحتر ساختن بيشتر اجراي هفت دسته جمله سه نتي بعدي با بهره گيري از آرشه چپ نسبت به اجراي همين بخش در آرشه راست
ب- سرعت بخشي بيشتر به تمپوي كلي اجراي جمله با توجه به خوش دستي بيشتر اجراي اين جمله در آرشه چپ به نسبت آرشه راست
ج- كاستن از بزرگنمايي تعويض پوزيسيون دست چپ درهنگام تعويض آرشه از نت دوبكار به لابكار
د- كرشندو نمودن با كيفيت تر دسته جمله هفت تايي با نزديك شدن تدريجي به پاشنه در آرشه چپ و بالاتر بردن موزيكاليته كلي جمله.

در ادامه به بررسي انگشت گذاري هفت دسته جمله سه نتي سه لا چنگ (از لا بكار تا مي بمل) مي پردازيم. اجراي لا بكار در پوزيسيون سوم سيم مي و با انگشت اول انجام مي پذيرد، در اينجا اولين انتخاب مهم انگشت گذاري در نت فا ديز (اولين نت سه لا چنگ بعد از لا بكار) انجام مي پذيرد. براي جلوگيري از جابجايي اضافه طولي بر روي گريف و نيز جلوگيري از انجام تغيير پوزيسيون هاي اضافه، فاديز همچنان در پوزيسيون سوم سيم دوم اجرا مي گردد و براي اجراي لا بكار در جهت جلوگيري از ناچار شدن نوازنده در دو بار تغيير سيم در اجراي يك جمله سه نتي مي توان اين نت را با انگشت چهارم نواخت.

نظر به فاصله طولي بسيار ناچيز نت فاديز انگشت سوم با لا بكار انگشت چهارم در سيم مي، اين شكل اجراي جمله سه نتي به سادگي و سرعت قابل اجراست. همچنين در اين رابطه بايد توجه داشت كه براي اجراي لا بكار با انگشت چهارم نيازي به تغيير پوزيسيون و يا جابجايي انگشت چهارم نبوده و تنها با بيشتر باز نمودن شكل هلالي اين انگشت، اين نت اجرا مي گردد.

در اينجا بر خلاف توصيه اكثر نسخ اديت شده چاپي، براي اجراي نت مي بمل نياز به استفاده از انگشت دوم نيست. بلكه مي توان اين نت با انگشت اول پوزيسيون چهارم نواخت.

در اينجا دو نكته مهم، امتياز اين انتخاب است:
اول، جابجايي طولي بسيار ناچيز و نزديك انگشت اول از نت لا بكار در پوزيسيون سوم سيم مي كه پيشتر بر اين سيم اجرا شده و بر روي گريف باقي مانده است به نت مي بمل در سيم مجاور و دوم؛ اجراي فا ديز با انگشت سوم كه با توجه به نواخته شدن اين نت توسط همين انگشت در جمله سه نتي قبلي، اين انگشت آمادگي لازم را در جهت اجراي سريع نت داراست.

با فرا رسيدن نت دو بكار دوباره نوبت به انتخاب مجددي مي رسد. اجراي اين نت در پوزيسيون هاي اول يا دوم سيم لا و يا خودداري از تغيير پوزيسيون با جهش بزرگ بر روي گريف. در راهكار دوم بايستي براي اجراي نت دو بكار، از چهارمين پوزيسيون سيم ر و توسط انگشت سوم بهره جست.

انتخاب اين پوزيسيون در سيم ر باعث مي گردد تا حداقل جابجايي طولي بر روي گريف در اجراي نت توسط انگشت سوم صورت پذيرد. سومين انگشت با جابجايي بسيار كوچك و نزديك و سريع بر روي گريف از سيم لا بر سيم ر منتقل مي گردد.

همچنان كه نوازنده از دو جمله قبل تر سابقه ذهني دارد و در بالا تشريح شد؛ مي توان مي بمل را كه در فاصله نزديكي از دو بكار اجرا شده با سومين انگشت دارد، با انگشت چهارم نواخت (آموزش ويولن بدون جابه جايي دست و بدون تغيير پوزيسيون)

وجود دو الگوي تكرار شونده انگشتان “اول، سوم، اول” و نيز “سوم، چهارم، سوم” در انگشت گذاري علاوه بر آنكه با بهره گيري از انگشتي مشترك در دو جمله بر سرعت كلي اجرا مي افزايد، باعث مي گردد نوازنده الگويي تكرار شونده را سهل تردر ذهن به خاطر سپارد و به مورد تحليل و اجرا گذارد.

با تكيه بر اين منطق، اجراي لا بكار با انگشت اول در سيم ر و فا ديز با انگشت سوم بر سيم سل انجام مي پذيرد. حال اگر با بهره گيري از الگوي تشريح شده پيشنهادي در اين مقاله، از بالا نگاهي بر روي گريف در اجراي اين هفت دسته جمله سه نتي بيندازيم؛ شاهد موارد ذيل خواهيم بود:
۱- حداقل جابجايي هاي طولي بر روي گريف در زمان اجراي تغيير پوزيسيون هاي جملات سه نتي
۲- نزديكي و ناچيزبودن فاصله عرضي انگشتان در دو نوع الگوي انتخابي در هنگام تغيير سيم ها (به عنوان مثال انگشت اول براي اجراي نت هاي لا بكار سيم مي، مي بمل سيم لا، لا بكار سيم ر به شكل نيم پرده- نيم پرده بر روي سيم ها جا به جا گشته است)
۳- جلوگيري از باز شدن هاي نامتعارف طولي انگشتان نسبت به يكديگر
۴- نواختن آسان تر و سريع تر جمله در اثر بهره گيري از شيوه هاي تشريح شده در بالا
۵- حفظ الگوي كلي در زمينه پيوستگي صوتي جمله

منبع: www.Viol.ir


برچسب‌ها: ،


۰۵:۴۱:۱۸ | نويسنده : عشق ويولن | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :