آموزش ويولن | كلاسيك ، سل ، ايراني

آموزش ويولن ، دانلود فيلم آموزش ويولن، ويلن ، ويالن،كتاب آموزش ويولن

آموزش نحوه صحيح گرفتن ويولن

1.قبل از هرچيز بالشتك رو روي بدنه پشتي ويلن قرار ميديم.

بالشتك:وسيله اي جدا از ويلن ك باعث ميشه ويلن راحت تر روي شونه نوازنده قرار بگيره نوازنده هم آزادي عمل بيشتري داشته باشه معمولا دوتا پايه داره و پيچ هاي تنظيم... ي قوش هم داره ك باعث ميشه خيلي راحت  روي شانه قرار بگيره(اندازه هاي مختلفي داره براي سنين مختلف)

كلا بالشتك ي مبحث جداست پس خيلي واردش نميشيم.

آموزش نحوه صحيح گرفتن ويولن

 

آموزش هاي مهم براي نوازندگان ويولن (انگشت چهارم)

آموزش هاي مهم براي نوازندگان ويولن (انگشت چهارم)

مقدمه
نوشته اي را كه ملاحظه مي كنيد تلاشي است در جهت شناخت و آگاهي بيشتر، آنچه پيش روست حركتي ديگر در مسيريست كه بتوانيم امكان دانستن بيشتر را فراهم كنيم تا كه شايد بستر حاصل خيز وجودمان را براي تولدي ديگر محيا سازيم، آري، به دور از هر گونه تعيين تكليف براي اشخاص و افرادي كه در نوع خود دستي بر آتش دارند و آنها نيز در مسير توسعه با هر بضاعتي كوشش مي كنند.

آموزش نوازندگي ويولن (بخش پنجم)

تذكر-۲۵: بايد دقت داشت كه در هيچ از يك از آرشه هاي چپ و يا راست، دست گيري آرشه و يا آرشه كشي نبايستي باعث ايجاد حالت گرفتگي در ناحيه سمت راست قفسه سينه و يا بالا گرفتن غير عمدي شانه گردد. يك اشتباه بسيار رايج در اين زمينه، بالا آمدن تدريجي شانه در آرشه كشي با جهت چپ و با نزديك شدن به پاشنه است و مورد ديگر بالا گرفتن غيرعمدي شانه در هنگام دست گيري آرشه در ناحيه پاشنه، در آرشه راست مي باشد.

تذكر-۲۶: لازم به يادآوري است كه مچ هرگز نبايد در حالت “حداكثر” دامنه حركتي خود و يا تحت فشار، نسبت به ساعد دچار شكستگي گردد.

زيرا ايجاد شكست در حالت حداكثر دامنه حركتي مچ باعث ايجاد خستگي، گرفتگي، درد و در نهايت بيماري مي گردد.

آموزش نوازندگي ويولن (بخش پنجم)
بالا آمدن اشتباه تدريجي شانه

آموزش نوازندگي ويولن (بخش چهارم)

آموزش نوازندگي ويولن (بخش چهارم)

الگوي شماره۱/۷:
-پورتامنتوي دست چپ(Portamento)

ايجاد ارتباط و پيوستگي صوتي ميان دو نت در پوزيسيون هاي مبدا و مقصد هنگامي كه همراه با تغيير پوزيسيون دست چپ و ناشي از جابجايي طولي “دو شماره انگشت” متفاوت بر روي گريف مي باشد را “پورتامنتو” مي نامند. پورتامنتو مي تواند بر روي يك و يا دو سيم مجاور صورت گيرد و دست نيز مي تواند بصورت بالا رونده و يا پايين رونده بر روي گريف جابجا گردد.

آموزش نوازندگي ويولن (بخش سوم)

آموزش نوازندگي ويولن (بخش سوم)

اجراي فاصله دوبل دهم با انگشتان اول و چهارم

۳/۱/۳/۴ : با توجه به بزرگي فاصله طولي و دور بودن نامتعارف انگشتان اول و چهارم، انگشت اول مي تواند در هنگام اجراي دوبل هاي فاصله نهم و دهم ، به شكل شكسته در ناحيه ناكل در آيد و نكته اشاره شده مربوط به شيوه نشستن انگشت اول در بند شماره ۵/۲/۱/۳ مبني بر هم امتدادي بند اول اين انگشت در پشت دست، با امتداد ساعد و دست چپ برقرار نيست.

آموزش نوازندگي ويولن (بخش دوم)

 آموزش نوازندگي ويولن (بخش دوم)
شيوه صحيح قرار گرفتن انگشت اول به صورت حلالي

الگوي شماره۱/۳:
-انگشت گذاري دست چپ:
۳/۱/۱: اصل ماندگاري انگشتان بر يك سيم:

هنرجو در مراحل ابتدايي آموزش، همواره بايد هنگام انگشت گذاري بر گريف به اصل ماندگاري انگشتان توجه داشته باشد. هر چند پس از طي مراحل اوليه نوازندگي، اين امر كمتر توسط نوازندگان حرفه اي مورد توجه قرار مي گيرد.

آموزش نوازندگي ويولن (بخش اول)

آموزش نوازندگي ويولن (بخش اول)

در سلسله مقالات آموزشي” اصول نوازندگي ويولن” سعي بر آن است تا به تدريج با معرفي، دسته بندي و آموزش نكات متعدد و مختلف مربوط به نوازندگي اين ساز، هنرجويان به دركي صحيح در اين زمينه دست يابند. همواره در نوازندگي ويولن بايد به اين اصل توجه داشت كه انتخاب طبيعي ترين شكل و فرم براي اندام هاي مختلف بدن در انجام فعاليت هاي نوازندگي، صحيح ترين راهكار اجرايي است و انتخاب هر وضعيت غير طبيعي براي اعضاي مختلف بدن، كه نوازنده براي استمرار و حفظ آن وضعيت نيازمند صرف نيروي اضافي يا بوجود آوردن كشش هاي نامتعارف در اعضا گردد، اشتباه است.